VEDTÆGTER FOR MARBÆK SEJL- OG MOTORBÅDSKLUB
 

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Klubbens navn er Marbæk Sejl- og Motorbådsklub. Forkortet MSM

1.2 Dens hjemsted er Frederikssund kommune.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

2.1 Klubbens formål er at fremme glæden ved sejlsport og varetage medlemmernes fælles interesser.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

3.1 Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

4.1 Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.

4.2 Som passivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som ikke er aktiv sejler i MSM eller har bådplads i Marbæk Lystbådehavn.

4.3 Som aktivt medlem i juniorafdelingen kan optages enhver fra 8 år til 17 år.

4.4 Som aktivt familiemedlem i seniorafdelingen kan optages enhver, hvis ægtefælle eller samlever er aktivt medlem.

4.5 Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra    forældre/værge.

4.6 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.1. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 KONTINGENT

5.1 Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

5.2 Kontingentet opkræves helårsvist forud for alle medlemmer og skal være betalt senest den 28. februar.

5.3 Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.

§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION

6.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel til den 28. februar, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

 

 

6.2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.

6.3 Ingen, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

6.5 Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning.

6.6. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 10 % af medlemmerne vedtages på en generalforsamling.

6.7 I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

6.8 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

6.9 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

6.10 Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest den 31. januar. Sammen med indkaldelsen udsendes en foreløbig dagsorden.

7.3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 10.februar. Forslagene skal optages i dagsorden.

7.4 Endelig dagsorden bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen eventuelt også via mail.

7.5 Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har æresmedlemmer og alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves af et andet aktivt medlem i MSM, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt til. Det er kun tilladt at have en fuldmagt per person.

7.6 Passive medlemmer har ikke adgang til eller stemmeret på generalforsamlingen.

§ 8 DAGSORDEN

8.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det næste år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand på lige årstal
7. Valg af kasserer i ulige årstal
8. Valg af den øvrige bestyrelse:
      3 medlemmer på lige årstal, 2 medlemmer på ulige årstal
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Behandling af eventuelt indkomne forslag
11. Eventuelt

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

9.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

9.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4.6 og § 6.8 og § 15 og § 16.Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

9.3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

10.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

10.2 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

11.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

11.2 Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

11.3 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

11.4 Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning.

11.5 Genvalg kan finde sted.

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

12.1 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

12.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

12.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6.4.

12.4 I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.    

12.5 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

12.6 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og den repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af enten formanden eller kassereren. Ved større økonomiske dispositioner, 5.000kr. eller derover, kræves der dog underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

§ 13 REGNSKAB

13.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december skal senest 1. februar afgives  .

§14 REVISION

14.1 På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jfr.§ 8.

14.2 Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

14.3 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

15.1 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 KLUBBENS OPLØSNING

16.1 Bestemmelse om klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16.2 For at beslutningen skal være gyldig kræves, at mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal af klubbens stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

16.3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

16.4 I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.

 

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 30.6.1968 med seneste ændringer på generalforsamlingen i marts 2010, marts 2015, marts 2016 og marts 2018Øverst på formularen

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram