Sejladsbestemmelser til aftenkapsejlads 2019

Regler

Der sejles efter ISAF’s og Dansk Sejlunion’s regler for kapsejlads 2017-2020 med de ændringer og tilføjelser, som fremgår af nedenstående.

Målregel

Der sejles efter TCC.

Dommer

Per K

Antal starter og løbssammensætning

Efter TUNE-UP sejladsen kan kapsejladsudvalget ændre den endelige start- og løbs sammensætning, som vil blive opslået i klubhusene. Det er derfor vigtigt, at man orienterer sig herom, inden man sejler ud den 14. maj.

Planlagte sejladser:

Forår: Hver tirsdag i perioden 7. maj – 25. juni. 1. start kl. 19:00.

Første sejlads i maj er TUNE-UP som ikke indgår i pointberegningen.

Efterår: Hver tirsdag i perioden 6. august – 24. september. 1. start kl. 19:00, dog kl. 18:00 i september på grund af mørke – første gang den 3. september.

Ved målgang efter lanternetændingstiden, er der pligt til at belyse sejlmærke, så dommeren kan identificere båden. Både, der ikke kan identificeres på grund af mørke, vil ikke blive taget i mål. Dommerbåden fører hvid lanterne 360°.

Baner

Afhængig af vindretningen kan der vælges forskellige baner. Banevalg og omsejlingsretning til den pågældende sejlads signaleres fra dommerbåden med et skilt påtrykt banenummer. Se banekort og baneskemaer.

Den røde sideafmærkning syd for Frederikssund Lystbådehavn skal respekteres.

Start- og mållinie

Start- og mållinie er mellem dommerbåden og en udlagt bøje.

Af hensyn til dommerbådens sikkerhed kan udlægges et afgrænsningsmærke, som skal betragtes som en del af dommerbåden. Der må ikke sejles mellem afgrænsningsmærket og dommerbåden.

Mållinjen vil blive placeret på sidste baneben.


Startprocedure

Dette er et eksempel, det kan ændres hvis dommeren skønner det er bedst for afviklingen af sejladsen

Varselssignal: 5 min før første start, talstader 1 op og1 lydsignal (ca. kl. 18:55 / 17:55 i september)

Klarsignal: 4 min før første start, signalflag P op og 1 lydsignal (ca. kl. 18:56)

Ét minutssignal: 1 min før første start, signalflag P ned og 1 lydsignal (ca. kl. 18:59)

Første start Talstander 1 ned 1 lydsignal samt talstander 2 op (ca. kl. 19:00)

Klarsignal: 4 min før første start, signalflag P op og 1 lydsignal (ca. kl. 19:01)

Ét minutssignal: 1 min før første start, signalflag P ned og 1 lydsignal (ca. kl. 19:04)

Anden start Talstander 2 ned 1 lydsignal samt talstander 3 op (ca. kl. 19:05)

OSV.

Løb 1 for cruisingsejlerne signalflag 1 (Start tidspunkt ca. kl. 19:00 / 17:55 i september)

Løb 2, for både op til 31 fod signalflag 2

Løb 3, for både stører end 31 fod signalflag 3

Løb 4 for hurtige både signalflag 4

Både der ikke er startet 15 min. efter deres startsignal, betragtes som ”ikke startet”.

Tilbagekaldelse

Såfremt en eller flere både starter for tidligt, signaleres dette fra dommerbåden ved gentagne lydsignaler samt signalflag X, som vises indtil den/de pågældende både er vendt om, dog højst i 4 minutter efter startsignalet.

Generel tilbagekaldelse (omstart) signaleres med 1. lighedsstander og to lydsignaler

Motor

Motor må ikke benyttes efter klarsignalet for bådes start.

Det indskærpes, at båden, der gør brug af motor, har fuld vigepligt for alle andre både i sejladsen, så længe motoren er tændt.

Tidsbegrænsning

Seneste tidspunkt for rettidig måltagning er 21:15 (20:15 i september) for samtlige starter.

Baneafkortning

Såfremt dommerne finder det nødvendigt, kan de afkorte banen et vilkårligt sted i baneforløbet.

Afkortningen sker ved, at der umiddelbart inden den forreste båd runder mærket, hvorfra banen skal afkortes, afgives 2 lydsignaler/skud fra dommerbåden. Herfra sejles der direkte over mållinien, der passeres i retning som den lige linie fra sidste mærke, hvorfra banen er afkortet.

Alternativ straf

En båd, der kan have overtrådt en regel i Regelbogens del 2, mens den kapsejler, kan påtage sig en straf på hændelsestidspunktet. Straffen er 2 strafrunder (jf. Regelbogens §44.2). Forsagede den imidlertid alvorlig skade, eller opnåede den en betydelig fordel i kapsejladsen ved dens regelbrud skal den udgå.


Aflysning

Dommere og kapsejladsudvalget kan aflyse en sejlads, hvis det skønnes, at vejrforholdene ikke er egnet til gennemførelse af sejladsen.

Dommerne har den endelige afgørelse. Det er de kapsejlendes eget ansvar, hvorvidt man mener, det er forsvarligt at sejle – uanset at en kapsejlads startes. Aflyses en sejlads, udgår denne af serien, og man har stadigvæk en fratrækker jf. ”Pointgivning”. Aflysningen signaleres ved, at der bliver affyret 2 skud fra Marbæk eller Frederikssund Havn senest kl. 18:30 / 17:30 (september).

Protester

Både som protesterer, skal ved anledningen til protesten straks praje båden, der protesteres imod, samt sætte signalflag B eller et rektangulært rødt flag.

Umiddelbart efter målgang skal protesten meldes til dommerbåden. Repræsentanter for både impliceret i protester skal (medbringende evt. vidner), være til stede i FD’s klubhus senest tre kvarter efter sidste båd er tage i mål.

  • Der skal benyttes protestskema i forbindelse med protester, der skal være indleveret til kapsejladsledelse / protestkomité seneste 1 time efter sidste båd har fuldført.
  • Protester behandles af kapsejladsudvalgets protestjury.
  • Der bliver ikke behandlet protester i forbindelse med TUNE-UP sejladsen.

Såfremt der ikke kan samles et protestudvalg den pågældende aften, hvor protesten er indgivet, kan protesten behandles efterfølgende.

Cruisingsejlende både kan ikke protestere mod hinanden eller mod kapsejlende både. Kapsejlende både kan ikke protestere mod crusingsejlende både. Når en kapsejlende både møder en båd, der sejler cruisingsejlads gælder de almindelige søvejsregler. I øvrigt henvises der til godt og fornuftigt sømandskab, idet vi sejler for at have det sjovt.

Både der udgår

Både som udgår, skal meddele dette til dommerbåden.

Pointberegning

Lavpointsystemet anvendes til pointberegning. Dvs. at hver båds pointtal i serien er summen af dens point i de enkelte sejladser fratrukket det dårligste resultat. Båden med det laveste pointtal i serien vinder. Ved point- og placeringslighed er placeringen i sidste sejlads afgørende (jf. Regelbogens Tillæg A).

Præmier

Der udsættes præmie for hver tredie tilmeldte båd i hvert løb i forårs- henholdsvis efterårssæsonen.

Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse for resultater for forårs- og efterårssæsonen finder sted snarest muligt efter sidste kapsejlads i henholdsvis forårssæsonen og efterårssæsonen.

Ved manglende deltagelse i præmieuddelingen, har den enkelte selv ansvar for at afhente præmien ved henvendelse til kapsejladsudvalget senest udgangen af september måned, hvorefter uafhentede præmier overgår til klubbernes beholdning.

GOD VIND Kapsejladsudvalget.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram