Sejlerlinks

Kalender

Lør Sep 30 @09:00 -
Elleore rundt

Referat Generalforsamling 2016

 

Referat af MSM's 49. ordinære generalforsamling
Lørdag den 12, marts 2016 kl. 15 i FD's klubhus

 

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

Asger Røngren blev valgt.

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det næste år

Beretninger fraformanden samt fra alle udvalg kan læses på klubbens hjemmeside.

Under punktet informerede Carsten Belling om at arbejdet med tilladelser og bygning af klubhus mv. stadigvæk venter på myndighedernes behandling.

 

3.       Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse samt budget for 2016               

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og budgettet taget til efterretning.

 

4.       Fastsættelse af kontingent

Det nuværende kontingent fortsætter.                     .  

 

5.       Valg af formand (Pia Eliasson modtager genvalg)

Pia Eliasson blev genvalgt med applaus.

 

6.       Valg af kasserer (Søren Ødegaard ikke på valg)

 

 

7.       Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Karsten Roursgaard (ikke på valg)

Jacob Christensen (modtager genvalg)

Marie Drost (ikke på valg)

Helle Dalsgaard (modtager ikke genvalg)

Ulla Bjerring (modtager ikke genvalg)

Jacob Christensen blev genvalgt.

Per Dyrhof og Flemming Lichtenbergblev valgt til bestyrelsen

Formanden takkede Helle Dalsgaard og Ulla Bjerring for deres indsats i bestyrelsen.

 

 

8.                   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

UlrikaKarsson og Maibritt Vad valgt som revisorer.

René Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

                       

                                                                                                                                                

                                                                                                                         

9.       Behandling af eventuelt indkomne forslag

        

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i vedtægterne som fremgår af vedlagte bilag 1.

a.    § 5.3 Æresmedlemmer fritages for kontingent og § 7.5 æresmedlemmer har stemmeret på Generalforsamlingen.

Vedtaget.

b.    § 6.4 – 6.10 Regler om evt. eksklusion. Var faldet ud af vedtægterne ved tidligere redigering.

Vedtaget.

c.    §7.5 Fuldmagt ved afstemning

Vedtaget, med en tilføjelse om at hvert medlem kun kan have en fuldmagt.  

d.    §14.2 Ændring af tidspunkt for revisorernes adgang til regnskab og status.

Vedtaget

e.    En række sproglige ændringer og præciseringer ifølge vedlagte bilag.

Vedtaget

 

§ 6.6 blev ændret til ”Ingen, der er slettet som medlem på grund af kontingentrestance, kan optages …..” Det er dog kun en sproglig rettelse.

§ 8.4 Der blev endvidere stemt om budgettet skulle til godkendelse eller til orientering på generalforsamlingen. Her blev det vedtaget, at bestyrelsen skal fremlægge budgettet til orientering for generalforsamlingen.

 

10.     Eventuelt

Generalforsamlingen sluttet med en tak til dirigenten for godt arbejde. 

 

 

Referent: Karsten Roursgaard 

 

Frederikssund, 14. marts 2016

Marbæk Lystbådhavn - Strandlystvej 26

Copyright © 2013 MSM-KLUB.DK. Alle rettigheder reserveret.